Новина


До відома громадян м. Дубно Правовий статус осіб, зниклих безвісти

 

Законом України від 12.07.2018 № 2505-VIII «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» визначено правовий статус осіб, зниклих безвісти, та правове регулювання відносин, пов’язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб і їхніх родичів. Особою, зниклою безвісти за особливих обставин, вважається особа, яка зникла безвісти у зв'язку із збройним конфліктом, воєнними діями, заворушеннями всередині держави або у зв'язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей.

Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» особа набуває статусу такої, що зникла безвісти, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи безвісти та її розшук або за рішенням суду. Заява про розшук особи, зниклої безвісти, може бути подана родичом такої особи, представником військового формування, органом державної влади, органом місцевого самоврядування, об'єднанням громадян чи будь-якою іншою особою, якій стало відомо про зникнення. Заява про розшук особи, зниклої безвісти, може бути подана Комісією з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, якщо зазначені вище особи звернулися до неї з повідомленням про зникнення особи. Заява про розшук особи, зниклої безвісти, подається до відповідного територіального органу Національної поліції України. У заяві про розшук особи, зниклої безвісти, зазначається інформація, що може сприяти розшуку такої особи. У разі отримання інформації про зникнення особи за особливих обставин або заяви про розшук такої особи Національна поліція України зобов'язана інформувати Комісію протягом трьох днів з моменту отримання такої інформації або заяви. Відомості, зазначені у заяві про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин в порядку, передбаченому цим Законом, протягом 24 годин після отримання Комісією від Національної поліції України інформації про зникнення особи за особливих обставин або інформації про отримання заяви про розшук такої особи. Особа вважається зниклою безвісти до моменту припинення її розшуку у порядку, передбаченому цим Законом.

Права особи, зниклої безвісти

Зникла безвісти особа має всі права, гарантовані Конституцією та законами України, а також має право на всебічне розслідування обставин її зникнення та встановлення місцеперебування. Держава зобов'язана вжити всіх можливих заходів для розшуку зниклої безвісти особи. Права та інтереси особи, зниклої безвісти, а також її майно підлягають захисту до моменту припинення її розшуку у порядку, передбаченому цим Законом, або оголошення її померлою відповідно до законодавства. З моменту внесення даних про особу, зниклу безвісти, до Єдиного реєстру досудових розслідувань над майном такої особи може бути встановлено опіку в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України. У разі, якщо обидва з батьків дитини є особами, зниклими безвісти, над такою дитиною встановлюється опіка/піклування у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України. За особою, зниклою безвісти, зберігаються місце роботи та займана посада, але не більш як до моменту визнання її безвісно відсутньою чи оголошення померлою у порядку, встановленому законодавством.

Права родичів осіб, зниклих безвісти

Будь-яка особа має право знати про долю своїх родичів, які зникли безвісти, що включає отримання достовірних відомостей про їх місцеперебування, обставини загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме), а також право отримати їх останки. Члени сім'ї особи, зниклої безвісти, мають право на соціальний захист у порядку, визначеному законодавством. Члени сім'ї особи, зниклої безвісти, мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника з урахуванням особливостей, визначених ч. 4 ст. 6 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти».

Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» передбачено створення Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України та основним завданням якої є з’ясування долі та місця перебування осіб, зокрема, які зникли:

  • під час участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

  • під час постійного проживання або тимчасового перебування в районі проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

  • під час постійного проживання або тимчасового перебування на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях;

  • під час збройного конфлікту чи воєнних дій на території України;

  • під час масових заворушень всередині держави.

До складу Комісії включаються представники, визначені: Національною поліцією України; Службою безпеки України; Офісом Генерального прокурора; Міністерством оборони України; комітетом Верховної Ради України, у віданні якого віднесено питання захисту прав людини; Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню; центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України; міжнародним Комітетом Червоного Хреста, національними та міжнародними організаціями, що здійснюють свою діяльність у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти, які обираються у порядку, встановленому положенням про Комісію. Чисельність та персональний склад Комісії затверджуються Кабінетом Міністрів України. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України. Положення про Комісію затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії. Члени Комісії (крім голови Комісії) виконують свої повноваження на громадських засадах.

Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин створюється з метою збирання, накопичення та централізації відомостей про таких осіб, а також обліку інформації, необхідної для їх ефективного розшуку. Відомості в Реєстрі накопичуються та зберігаються з метою обліку інформації, необхідної для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Держателем Реєстру є Комісія. Адміністратором Реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України і уповноважене ним на ведення Реєстру. У Реєстрі містяться відомості про:

  • розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

  • інформація, що дає змогу ідентифікувати особу, зниклу безвісти за особливих обставин, до якої належать ім'я особи, місце та дата її народження, сімейний стан, місце її проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, тощо;

  • наявність або відсутність судового рішення про визнання розшукуваних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, безвісно відсутніми або оголошення їх померлими у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України;

  • інформацію про невпізнані останки осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та пов'язані з ними речі;

  • іншу інформацію, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Внесення до Реєстру загальних відомостей про розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, здійснюється Комісією, Національною поліцією України, Службою безпеки України, Міністерством оборони України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, Національною гвардією України та місцевими органами виконавчої влади.

Особи, які зникли безвісти за особливих обставин та місце перебування яких встановлено, мають право отримати про себе інформацію з Реєстру в порядку, передбаченому законодавством. Інформація про осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що міститься в Реєстрі, може надаватися родичам таких осіб, зацікавленим особам, заявнику, органам, уповноваженим на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, у межах та обсязі, визначених цим Законом та законодавством, на підставі запиту про надання інформації, поданого до Комісії.