Новина


ОГОЛОШЕННЯ про проведення в місті Дубно конкурсу

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення в місті Дубно конкурсу
з визначення програм (проектів, заходів), розроблених
громадськими організаціями осіб з інвалідністю, ветеранів та жертв нацистських переслідувань, громадськими організаціями
соціального спрямування для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2023 році
 
Управління соціального захисту населення Дубенської міської ради оголошує проведення в місті конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю, ветеранів та жертв нацистських переслідувань, громадськими організаціями соціального спрямування для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2023 році (далі – Конкурс) відповідно до Комплексної міської соціальної програми «Турбота», затвердженої рішенням Дубенської міської ради від 18.12.2018р. №3263 (зі змінами).
Проведення конкурсу передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів» (зі змінами), від 03.02.2020р. №166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (зі змінами), від 12.10.2011 №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), а також Порядком надання фінансової підтримки громадським організаціям, затвердженим рішенням виконавчого комітету Дубенської міської ради від 06.07.2021 № 318.
Конкурс проводиться у рамках Комплексної міської соціальної програми «Турбота», затвердженої рішенням Дубенської міської ради від 18.12.2018р. №3263 (зі змінами) з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені в бюджеті Дубенської міської територіальної громади для фінансової підтримки громадських організацій.
Мета конкурсу - залучення громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів та жертв нацистських переслідувань, громадських організацій соціального спрямування, зареєстрованих у місті Дубно, до співпраці і забезпечення реалізації проектів, які відповідають напрямкам і завданням, визначеним пріоритетними для міста Дубно, та надання фінансової підтримки для здійснення їхніх статутних завдань.
Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:
1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням   незалежності   України,   а  також   відвідування   військових поховань і військових пам’ятників.
2. Проведення спортивно-реабілітаційних заходів.
3. Проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу).
4. Проведення заходів військово-патріотичного виховання.
5. Розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об'єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.
Забороняється спрямування коштів міської територіальної громади  на:
- виконання програм за статтями витрат, які здійснюються за рахунок видатків бюджетів інших рівнів, застосування подвійного фінансування одного і того ж напряму з різних джерел;
- виконання програм, які фінансуються за іншими бюджетними програмами;
- придбання основних засобів – меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;
- виконання програм, метою яких є отримання прибутку;
- виконання програм, які не забезпечують ефективного розв’язання актуальних проблем щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів та не містять конкретних результативних показників виконання поставлених завдань;
- оплату посередницьких послуг та виконання програм іншими громадськими організаціями;
- оплату фуршетів та банкетів.
- виконання програм, які спрямовані на підтримку політичних партій.
Проекти можуть включати, але не можуть обмежуватися наведеним переліком видів діяльності.
Види діяльності в рамках виконання пріоритетних завдань конкурсу не повинні суперечити фінансово-юридичним нормативним актам.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:
1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається, із зазначенням найменування громадської організації та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим печаткою громадської організації (у разі наявності);
2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), що додається. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
3) копія статуту (положення) громадської організації; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія довідки про взяття громадської організації на облік у територіальні органи державної податкової служби;  копія договору оренди приміщення комунальної власності, яку займає громадська організація; список членів організації;
4) звіт про діяльність громадської організації за рік, який передує року надання фінансової підтримки, підписаний керівником та скріплений печаткою громадської організації (для новостворених громадських організацій - перспективний план діяльності);
5) звіт про використання (у разі їх отримання) коштів бюджету міської територіальної громади за рік, який передує року надання фінансової підтримки, підписаний керівником та скріплений печаткою громадської
До участі у конкурсі не допускаються громадські організації у разі, коли:
1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадську організацію, що міститься у відкритих державних реєстрах;
2) громадська організація зареєстрована пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;
3) громадська організація відмовилося від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;
4) громадська організація перебуває у стані припинення;
5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
6) установлено факт порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);
7) громадська організація не зареєстрована у територіальних межах Дубенської міської територіальної громади;
8) програма (проект, захід) не відповідає пріоритетам конкурсу.
Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції складаються українською мовою.
Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі.
Усі документи, що складають друкований варіант конкурсних пропозицій, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадського об’єднання ветеранів.
Конкурсні пропозиції подаються особисто уповноваженим представником громадської організації. Дата надходження конкурсних пропозицій визначається за вхідним штемпелем організатора конкурсу.
Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.
Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Дубенської міської територіальної громади на 2023 рік. Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) становить 30 000 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок).
Громадська організація, яка визнана переможцем конкурсу та отримала фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.
Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися громадською організацією, яка визнана переможцем конкурсу та отримала фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.
Протягом 15 робочих днів після затвердження бюджету Дубенської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу).
Переможці конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів конкурсу зобов’язані повідомити організатору конкурсу про те, чи буде на проект, який став переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими організаторами конкурсів за рахунок коштів бюджету Дубенської міської територіальної громади та прийняте рішення щодо вибору одного організатора конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування.
На підставі зазначеного рішення та інформації, наданої переможцем конкурсу, організатор конкурсу протягом 25 днів затверджує перелік громадських організацій, визначених переможцями конкурсу, з якими будуть укладені договори про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу).

Конкурсні пропозиції приймаються з 05 серпня по 05 вересня 2022 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 09:00 до 16:00 години, перерва з 13:00 до 14:00 за адресою: місто Дубно, вул. Кирила та Мефодія, буд. 16, поверх 2.

За необхідності отримання додаткової інформації звертатись за телефоном 32488, е-mail: sobez_dubno@remove-this.ukr.net
Додаток1
Додаток2
Додаток3
Додаток4
Додаток5