Колективні договори

Порядок реєстрації колективних договорів

Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 768).
Зазначеною постановою передбачено, що сторони колективного договору подають реєструючому органу на повідомну реєстрацію примірник договору разом із додатками та супровідним листом у вигляді:

 • -або оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;
 • -або оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;
 • -або електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу.
Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст (за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням), рекомендації щодо приведення договору у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).
Примірник угоди (договору), поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новою угодою (договором).
Бланк заяви - завантажити 
Реєстрація колективних договорів, змін та доповнень до них проводиться виконавчим комітету Дубенської міської ради за адресою: м.Дубно, вул.Замкова,4 ЦНАП  тел.3-22-00, e-mail: rada@remove-this.dubno-adm.rv.ua 
Реєструючий орган оприлюднює текст колективних договорів, змін і доповнень до них на офіційному веб-сайті Дубенської міської ради в рубриці https://dubno-adm.gov.ua/dubenchaninu/socialnii-zakhist/kolektivni-dogovori.html 

Зміст колективного договору

Вимоги щодо укладення колективних договорів
Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.
Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.
Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і профспілковими органами, а у разі їх відсутності – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.
Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства.
В колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі й використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; заборона дискримінації.
В колективному договорі можуть установлюватися додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.
Умови колективних договорів, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється їх включати до договорів.
Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін.
Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором роботодавцем.
Сторони договору подають на повідомну реєстрацію 1 примірник договору разом із додатками та супровідним листом. Примірник колективного договору зберігається в реєструючому органі.
Охорона праці в колективному договорі підприємства
Стаття 6 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закон) передбачає права працівників на охорону праці під час роботи, а стаття 20 вказує на регулювання охорони праці в колективному договорі підприємства.
Укладенню колективного договору передують колективні переговори, коли дається об’єктивна оцінка виконанню попередніх зобов’язань з охорони праці, а також забезпечується збір і вивчення пропозицій працівників, спеціалістів і профспілкового активу на наступний період, здійснюється аналіз результатів атестації робочих місць, стану безпеки та умов праці і причин виробничого травматизму.
Потім визначається обсяг фінансування, витрат на охорону праці у розмірі не нижче нормативів, що передбачаються ст. 19 Закону.
Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.
На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації.
У текстовій частині необхідно передбачити гарантії пільг і компенсацій, що передбачені для працівників чинним законодавством і повинні вважатися мінімальними, обов’язковими для надання при будь-яких умовах. Водночас, якщо підприємство має певні економічні можливості, ці нормативні пільги та компенсації можуть перевищуватися та надаватися працівникам у більш значних розмірах на підставі додаткових зобов’язань за колективним договором (ст. 13 Закону).
Колективний договір обов’язково повинен містити заходи із захисту прав осіб, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також утриманців та членів сімей загиблих. При цьому, виконуючи вимоги частини другої ст. 9 Закону, за можливості, передбачити додаткові виплати та пільги для потерпілих і членів їх сімей за рахунок власних коштів роботодавця, окрім обов’язкових, які здійснює Фонд соціального страхування України.
Рекомендується передбачити «Правилами внутрішнього трудового розпорядку» порядок відсторонення від роботи працівника, який знаходиться у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.
Рекомендується також до обов’язків адміністрації включити пункт про забезпечення фінансування навчання представників профспілок з охорони праці згідно із ст. 41, ст. 42 Закону та п. 16, п. 17 «Порядку навчання представників профспілок з питань охорони праці».
Однією із найважливіших частин колективного договору повинні бути «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям, і пожежам».
Вони формуються в основному згідно «Переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат», затвердженому постановою КМУ від 27.06.2003 № 994 (із змінами згідно Постанови КМУ від 30.03.2011 № 321).
Комплексні заходи викладаються окремим додатком до колективного договору. Окрім комплексних заходів з питань охорони праці до колективного договору повинні також бути додані основні додатки у вигляді Переліку професій і посад.
Гендерна рівність в колективних договорах
З метою досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України Верховною Радою України в 2005 році було прийнято Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків здійснюється у громадсько-політичній, соціально-економічній сфері та у сфері освіти. Так, наприклад, роботодавець зобов’язаний:

 • – створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
 • – забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
 • – здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
 • – вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці;
 • – вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань. Роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей.

Звертаємо увагу керівників підприємств, установ та організацій, що відповідно до ст. 18 вищезгаданого Закону до колективних договорів включаються положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків.
При цьому колективні угоди (договори) мають передбачати:

 • – покладання обов’язків уповноваженого з ґендерних питань – радника керівника підприємства установи та організації, їх структурних підрозділів на одного з працівників на громадських засадах;
 • – комплектування кадрами і просування працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс; – усунення нерівності за її наявності в оплаті праці жінок і чоловіків як у різних галузях господарства, так і в одній галузі на базі загального соціального нормативу оплати праці в бюджетній та інших сферах, а також на основі професійної підготовки (перепідготовки) кадрів.

Необхідність встановлення показників масового вивільнення працівників у колективному договорі
Масові зупинки і закриття підприємств, динамічні вивільнення працівників, відсутність вакансій, загроза безробіття – є одним з визначальних чинників дестабілізації економіки будь-якої держави. Саме тому теоретична розробка і практичне впровадження дієвого та налагодженого механізму правового регулювання масових вивільнень повинні бути пріоритетними завданнями держави.
Вивільнення займає особливе місце серед випадків припинення трудового договору. Воно є однією з підстав розірвання трудового договору  за ініціативою роботодавця.
Відповідно до ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text) масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом:
1) одного місяця:

 • -вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;
 • -вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців – вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників.
При цьому зазначено, що показники масового вивільнення працівників, заходи з їх запобігання та з мінімізації негативних наслідків встановлюються в колективних договорах та угодах, укладеними на національному, галузевому та регіональному рівнях.
У разі коли масове вивільнення працівників спричинило різке зростання безробіття в регіоні або на відповідній території на три і більше відсоткових пункти протягом звітного періоду, ситуація на ринку праці визнається кризовою.
Для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників можуть утворюватися спеціальні комісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2013-%D0%BF#n10 ).
Показники масового вивільнення працівників, заходи з їх запобігання та з мінімізації негативних наслідків встановлюються у колективному договорі.
Питання масового вивільнення працівників регулюється Кодексом законів про працю України та Законом України «Про зайнятість населення».
Згідно ст. 492 Кодексу законів про працю України про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, крім випадків, передбачених Кодексом. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві , в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення», власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.
Згідно ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці зобов’язані вживати заходів для запобігання масовим вивільненням, у тому числі шляхом проведення консультацій з профспілками з метою розроблення відповідних заходів, спрямованих на пом’якшення їх наслідків і зменшення чисельності вивільнених працівників; своєчасно та в повному обсязі у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не пізніше ніж за два місяці до вивільнення.
16.04.2021 набрав чинності новий наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.03.2021 № 563 «Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядку її подання». Ознайомитись з даним наказом можна за посиланням: www.me.gov.ua/Ascod/List
Встановлення скороченого робочого часу у колективному договорі
Роботодавці можуть встановлювати скорочений робочий час для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях.
Встановлення скороченої тривалості робочого часу для таких жінок на підприємстві – право, а не обов’язок роботодавця. Крім того, згідно ст. 50 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) при укладенні колективного договору може встановлюватись менша норма тривалості робочого часу, ніж передбачено законодавством.
Згідно ст. 56 КЗпП за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Реєстр колективних договорів

2024 рік

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін Дата набрання чинності, строк, на який укладено Суб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листа Реєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (договору)
Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Відокремленого структурного підрозділу “Дубенський фаховий коледж культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету” на 2024-2029 рр. Чинні з 15.04.2024 на 2024-2029 рр ВСП “Дубенський фаховий коледж культури і мистецтв РДГУ” вих від 30.04.204 № 01-26/70 вх від 01.05.2024 № М 70-750/АП

№ 35/8/2024 16.05.2024 16.05.2024 № 151/24-М-750/АП
Зміни та доповнення до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом Спеціальної школи в м. Дубно Рівненської обласної ради на 2021 – 2025 роки Чинні з 20.03.2024 на 2021 – 2025 роки Спеціальна школа в м. Дубно Рівненської обласної ради вих від 29.03.2024 № 140 вх від 29.03.2024 № Р 70- 580/АП

№ 34/7/2024 04.04.2024 04.04.2024 № 103/24-Р-580/АП
Колективний договір між адміністрацією та уповноваженим представником трудового колективу Дубенського міського центру соціальних служб на 2024-2028 роки Чинний з 01.02.2024 на 2024-2028 роки Дубенський МЦСС вих від 13.02.2024 №46 вх від 14.02.2024 № Д 70-239/АП

№ 33/6/2024 22.02.2024 22.02.2024 № 47/24-Д-239/АП
Зміни до Колективного договору КП “Дубноводоканал” на 2023-2025 роки Чинні від 30.01.2024 строк дії договору 2023-2025 роки КП “Дубноводоканал” вих від 05.02.2024 № 01-08/77 вх від 06.02.2024 № К 70-183/АП

№ 32/5/2024 12.02.2024 12.02.2024 № 35/24-К-183/АП
Зміни та доповнення до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом Дубенського ліцею № 3 Дубенської міської ради Рівненської області на 2021-2025 роки Чинні від 12.01.2024 строк дії договору 2021-2025 роки Дубенський ліцей № 3 вих від15.01.2024 № 01-19/29 вх від 05.02.2024 № Л 70-177/АП

№ 31/4/2024 07.02.2024 07.02.2024 № 32/24-Л-177/АП
Доповнення до колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Дубенського ліцею № 1 Дубенської міської ради Рівненської області на 2021-2025 роки Чинні від 08.01.2024 строк дії договору 2021-2025 роки Дубенський ліцей № 1 вих від29.01.2024 № 33 вх від 29.01.2024 № Л 70-135/АП

№ 30/3/2024 01.02.2024 01.02.2024 № 30/24-Л-135/АП
Зміни і доповнення до Колективного договору КП “Дубноводоканал” на 2023-2025 роки Чинні від 05.01.2024 строк дії договору 2023-2025 роки КП “Дубноводоканал” вих від 22.01.2024 № 01-08/54 вх від 25.08.2024 № К 70-120/АП

№ 29/2/2024 31.01.2024 31.01.2024 № 28/24-К-120/АП
Зміни і доповнення до колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Дубенського ліцею № 7 Дубенської міської ради Рівненської області на 2021 — 2025 роки Чинні від 02.01.2024 строк дії договору 2021 — 2025 роки Профспілковий комітет Дубенського ліцею № 7 вих від 17.01.2024 № 29 вх. від 20.11.2024 № С 70-100/АП

№ 28/1/2024 25.01.2024 25.01.2024 № 22/24-С-100/АП

2023 рік

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін Дата набрання чинності, строк, на який укладено Суб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листа Реєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (договору)
Уточнення та змін до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом Спеціальної школи в м. Дубно Рівненської обласної ради Чинні з 02.11.2023 строк дії договору 2021-2025 Спеціальна школа в м. Дубно вих. від 30.11.2023 № 455 вх. від 01.12.2023 № К 70-1682/АП

№ 27/15/2023 06.12.2023 06.12.2023 № 374/23-К-1682/АП
Зміни і доповнення до колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Дубенської початкової школи Дубенської міської ради Рівненської області Чинні з 20.11.2023 строк дії договору 2021-2025 Дубенська початкова школа Дубенської міської ради Рівненської області вих. від 23.11.2023 № 01-19/309 вх. від 24.11.2023 № Д - 1632/АП

№ 26/14/2023 30.11.2023 30.11.2023 № 368/23-Д-1632/АП
Зміни № 2 до колективного договору Комунального некомерційного підприємства “Дубенська міська лікарня” Дубенської міської ради на 2022-2027 роки Чинні з 18.08.2023 строк дії договору 2022-2027 роки КНП “Дубенська міська лікарня” Дубенської міської ради вих № 8 від 18.08.2023 вх. від.31.08.2023 № Ш - 961

№ 25/13/2023 15.09.2023 15.09.23 № 308/23-Ш-961
Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Комунального закладу «Дубенський центр національно-патріотичного виховання та туризму» Дубенської міської ради на 2023-2025 роки Чинний з 21.06.2023 на 2023-2025 роки КЗ«Дубенський центр національно-патріотичного виховання та туризму» Дубенської міської ради вих № 42 від 23.08.2023 вх від 24.08.2023 № С - 938

№ 24/12/2023 31.08.2023 31.08.2023 № 290/23-С-938
Доповнення до колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом Дубенського ліцею № 3 Дубенської міської ради на 2021-2025 роки Чинні з 06.06.2023 року строк дії договору 2021-2025 роки Дубенський ліцей № 3 Дубенської міської ради вих № 281 від 28.07.2023 вх від 28.07.2023 № Г - 827

№ 23/11/2023 02.08.2023 02.08.2023 № 244/23-Г-827
Колективний договір між ХХХХХ Чинний з 21.07.2023 року на 2023-2027 роки ххххх

№ 22/10/2023 02.08.2023 02.08.2023 № 246/23-П-939/АП
Колективний договір між ХХХХХ Чинний з 30.12.2021 року на 2022-2024 роки ХХХХХ

№ 21/09/2023 26.07.2023 26.07.2023 № 233/23-Н-903/АП
Доповнення до колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Дубенського ліцею № 2 Дубенської міської ради Чинні з 16.06.2023 строк дії договору на 2021-2025 роки Дубенський ліцей № 2 Дубенської міської ради вих № 160 від 20.06.2023 вх від 20.06.2023 № Д 70-736/АП

№ 20/08/2023 22.06.2023 22.06.23 № 190/23-Д-736/АП
Зміни №2 до колективного договору між адміністрацією Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» Дубенської міської ради та профспілковим комітетом Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» Дубенської міської ради на 2019 – 2024 роки Чинні з 26.05.2023 строк дії договору 2019 – 2024 роки КНП «Міська поліклініка» Дубенської міської ради вих № 409 від 25.05.2023 вх від 29.05.2023 № К 70 - 581/АП

№ 19/07/2023 08.06.2023 08.06.2023 № 171/23- К- 581/АП
Колективний договір між ПрАТ” Дубномолоко”, в особі голови правління та профспілковим комітетом ПрАТ “Дубномолоко” Чинний з 01.05.2023 до 31.12.2027 року ПрАТ” Дубномолоко” вих № 190 від 15.05.2023 вх. від 16.05.2023 № П 70-503/АП

№ 18/06/2023 30.05.2023 30.05.2023 № 163/23 -П-503/АП
Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Управління освіти Дубенської міської ради Чинний з 22.03.2023 на 2023-2027 роки Управління освіти Дубенської міської ради вих. №505 від 28.03.2023 вх. від 29.03.2023 № У 70-324/АП

№ 17/05/2023 05/04/23 05.04.2023 № 112/23-У-324/АП
Колективний договір між директором та радою трудового колективу відокремленого підрозділу “Дубенський фаховий медичний коледж” комунального закладу вищої освіти “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради Чинний з 18.01.2023 і діє до 18.01.2028 ВП “Дубенський фаховий медичний коледж” вих № 32 від 31.01.2023 вх. від 31.01.2023 № К 70-113/АП

№ 16/04/2023 15.02.2023 15.02.2023 № 42/23-К-113/АП
Колективний договір між адміністрацією комунального підприємства "Дубноводоканал” Дубенської міської ради та профспілковим комітетом комунального підприємства “Дубноводоканал” Дубенської міської ради Чинний з 20.01 2023 на 2023 – 2025 роки КП “Дубноводоканал” Дубенської міської ради вих № 01-08/46 від 27.01.2023 вх. від.27.01.2023 № К 70 -101/АП

№ 15/03/2023 08.02.2023 08.02.2023 № 39/23-К-101/АП
Зміни і доповнення до колективного договору між комунальним некомерційним підприємством “Дубенська міська лікарня” Дубенської міської ради та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації КНП “Дубенська міська лікарня” Дубенської міської ради Чинні з 23.12.2022 строк дії договору 2022-2027 роки КНП “Дубенська міська лікарня” Дубенської міської ради вих № 8/01-17 від 03.01.2023 вх. від.03.01.2023 № К 70-6/АП

№ 14/02/2023 18.01.2023 18.01.2023 № 18/23-К-6/АП
Колективний договір між адміністрацією закладу дошкільної освіти № 3 Дубенської міської ради та профспілковим комітетом закладу дошкільної освіти № 3 Дубенської міської ради Чинний з 21.12.2022 на 2022-2025 роки ЗДО № 3 Дубенської міської ради вих. № 58 від 22.12.2022 вх.від 23.12.2022 №Н.-1162/АП

№ 13/01/2023 10.01.2023 10.01.2023 № 13/23-Н.-1162/АП

2022 рік

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін Дата набрання чинності, строк, на який укладено Суб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листа Реєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (договору)
Зміни до колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом комунального підприємства “Дубнокомуненергія” Дубенської міської ради Чинні з 29.11.2022 строк дії договору 2018-2021р КП “Дубнокомуненергія” вих. № 18 від 23.12.2022 вх. від 27.12.2022 № К 70-1169/АП

№ 12/2022 29.12.2022 29.12.2022 № 547/22-К-1169/АП
Колективний договір між комунальним некомерційним підприємством “Дубенська міська лікарня” Дубенської міської ради та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації КНП “Дубенська міська лікарня” Дубенської міської ради Чинний з 04.11.2022 на 2022 – 2027 роки КНП “Дубенська міська лікарня” вих № 1035/01-17 від 11.11.2022 вх. від 15.11.2022 № К 78 -1004/АП

№ 11/2022 25.11.2022 25.11.2022 № 509/22-К-1004/АП
Зміни до колективного договору між адміністрацією приватного підприємства “Геральдика” та представником трудового колективу Чинні з 12.09.2022 строк дії договору 2020 – 2025 р ПП “Геральдика” вих № 2709/1 від 27.09.2022 вх. від 27.09.2022 К 70-834/АП

№ 10/2022 07.10.2022 07.10.2022 № 454/22-К-834/АП
Зміни №1 до колективного договору між адміністрацією Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» Дубенської міської ради та профспілковим комітетом Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка» Дубенської міської ради на 2019 – 2024 роки Чинні з 28.02.2022 строк дії договору 2019 – 2024 роки КНП «Міська поліклініка» Дубенської міської ради вих № 124 від 12.07.2022 вх від 13.07.2022 С 70-641/АП

№ 9/2022 25.07.2022 25.07.2022 № 384/22
Зміни до колективного договору між Адміністрацією та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації КНП “Пологовий будинок” Дубенської міської ради на 2019-2023 роки Чинні з 01 червня 2022 року строк дії договору 2019-2023 р КНП “ Пологовий будинок” Дубенської міської ради вих № 222 від 22.06.2022 вх від 27.06.2022 № К 70-601/АП

№ 8/2022 29.06.2022 29.06.2022 №258/22-К-601/АП
Колективний договір між адміністрацією (комунальна власність) та трудовим колективом КП «Ринок» м. Дубно Чинний з 24.03.2022 на 2022-2027 роки КП «Ринок» Дубенської міської ради вих № 9 від 24.03.2022 вх. від 31.03.2022 № І-70-441/АП

№ 7/2022 11.04.2022 11.04.2022 № 193/22-І-441/АП
Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та об'єднаною профспілковою організацією ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» Чинні з 10.02.2022 на 2022 — 2025 ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» вих від 15.02.2022 № 45 вх 15.02.2022 № Д 70-341/АП

№ 6/2022 23.02.2022 23.02.2022 № 121/22-Д-341/АП
Колективний договір між роботодавцем та уповноваженим представником Дубенської міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Чинний з 28 січня 2022 на 2022-2026 Дубенська міжрайонна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів вих № 01-18/16 вх. від 07.02.2022 № Д-70-251/АП

№ 5/2022 22.02.2022 22.02.2022 № 119/22-Д-251/АП
Зміни і доповнення до колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Дубенської початкової школи Дубенської міської ради Рівненської області Чинні з 26.01.2022 строк дії договору 2021-2025 Дубенська початкова школа Дубенської міської ради Рівненської області вих. від 04.02.2022 № 72 вх. від 07.02.2022 № Д 70-247/АП

№ 4/2022 10.02.2022 10.02.2022 № 82/22-Д-247/АП
Зміни до колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ДП “Дубенське лісове господарство” Чинні з 03.02.2022 строк дії договору до 19.03.2022 ДП “Дубенське лісове господарство” вих. від 03.02.2022 № 112 вх. від 04.02.2022 № Д 70-243/АП

№ 3/2022 08.02.2022 08.02.2022 № 79/22- Д-243/АП
Колективний договір між Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубенської міської ради та радою трудового колективу Чинний з 19.01.2022 на 2022-2026 роки Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дубенської міської ради вх. від 26.01.2022 № Ц 70-179/АП

№ 2/2022 07.02.2022 07.02.2022 № 78/22-Ц-179/АП
Колективний договір між адміністрацією та об'єднаною профспілковою організацією ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» Чинний з 10.01.2022 на 2022 –2025 роки ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» вих від 13.01.2022 № 23 вх 19.01.2022 № 45/05-02-19/22

№ 1/2022 31.01.2022 31.01.2022 № 442/05-02-19/22

Архів 2019-2021 років

№ з/п Дата укладання Найменування організації Текст /хто надав згоду на оприлюднення/
2020 рік
1 14.02.2020 ДП "Дубенське лісове господарство" текст
2 27.03.2020 ТзОВ"Дубнотех"
3 08.04.2020 Районний державний госпрозрахунковий відділ профдезінфекції текст
4 07.05.2020 КП "Дубноводоканал" текст
5 22.05.2020 КНП "Стоматологічна поліклініка" (зміни) текст
6 21.08.2020 КП "Дубноводоканал" (зміни)
7 02.09.2020 ДП "Дубенське лісове господарство" (зміни) текст
8 24.09.2020 ПП "Геральдика" текст
9 23.10.2020 Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дубенської міської ради текст
10 17.11.2020 ПрАТ "Дубенський завод ГТВ"
11 27.11.2020 КП "Дубноводоканал" (зміни)
12 29.12.2020 ПП “Уфа нова” текст
13 29.12.2020 ПП "Геральдика" (доповнення) текст
2019 рік
1 28.01.2019 в/ч А 1994
2 18.02.2019 в/ч А 1994
3 25.02.2019 в/ч А 2363
4 25.02.2019 Дубенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
5 04.03.2019 ДП "Дубенське лісове господарство"
6 12.03.2019 ТзОВ "Корифей Д"
7 28.03.2019 Управління освіти (зміни)
8 03.05.2019 ДП "Дубенське лісове господарство" (зміни)
9 24.05.2019 Дубенський коледж культури і мистецтв
10 27.05.2019 Дубенське вище художньо професійно-технічне училище
11 03.06.2019 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги"
12 24.06.2019 КП "Дубноводоканал" (зміни)
13 24.06.2019 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" (зміни)
14 30.08.2019 КП "Дубноводоканал" (зміни та доповнення)
15 03.09.2019 Дубенська міжрайонна державна лабораторія з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
16 19.09.2019 в/ч А 2755 (А1246, А2117)
17 26.09.2019 Дубенська спеціальна школа (зміни)
18 27.09.2019 КНП “Стоматологічна поліклініка“
19 25.11.2019 КНП “Міська поліклініка“